Tag: ابوالفضل مسلمی

  تاریخ نظریه های نهادی هنر   جورج دیکی ابوالفضل مسلمی من در واکنش به انتقادهای گوناگون، طی سالهای اخیر چهار کار انجام دادم تا تعریف نهادی از “هنر” را تدوین کنم. منظور من از تبیین نهادی، این ایده است که آثار هنری به خاطر موقعیتی که آنها را در درون یک زمینه ی نهادی […]

ماهیت نظریه های هنر جورج دیکی ابوالفضل مسلمی استفن دیویس در سال ۱۹۹۱ حجم عظیمی از کتاب تعاریف هنر خود را به مقوله بندی و بررسی نظریه های هنر قرن بیستم اختصاص داد که از سال ۱۹۶۴ تحت عناوین نظریه های کارکردی یا نظریه های معطوف به عمل مطرح شده بودند. وی در پایان این […]

پیشینه ی تاریخی فلسفه ی هنر جورج دیکی ابوالفضل مسلمی به محض آنکه ارتباط خود را با شیوه ی قبلی مان در انجام چیزی بگسلیم و شیوه ی جدیدی برای انجام آن بیابیم می توانیم شیوه ی قبلی را در پرتوی کاملاً تازه بنگریم. در این حالت، چیزهایی درباره ی شیوه ی قبلی مان آشکار […]