Tag: ادموند هوسرل

بررسی کارکرد تقویمی اگو در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل   عباس یزدانی مهدی پاک نهاد   بخش عمده ای از تلاش های هوسرل در توصیف نحوه عملکرد آگاهی، به بحث اگو و چگونگی کارکرد تقویمی آن اختصاص یافته است. هدف این نوشتار این است که نقش اگو در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل و جایگاه محوری آن به […]

تفسیری از نقد هایدگر بر مبدأ و موضوع پدیدارشناسی استعلایی هوسرل احمد رجبی هایدگر در درس گفتار تمهید برای تاریخ مفهوم زمان، نقدی درونی بر موضوع پدیدارشناسی استعلایی وارد می کند و هوسرل را متهم می سازد که پرسش از نحوۀ خاص وجود افعال روی آورندۀ آگاهی و معنای وجود را به طور کلی فروگذاشته […]

مسألۀ “منِ آغازین” نزد ادموند هوسرل پرسش از “نزدیکی” بدیهی خود شیگرو تاگوشی امیر حسین رسول زاده هنگامی که تحول پدیده شناسی هوسرل را گام به گام تا پایان دنبال می کنیم در مرحله نهایی به مفهوم من آغازین می رسیم. در رابطه با این مفهوم می توان پرسش های متعددی را مطرح نمود برای […]