Tag: اشتغال زنان

نگاهی تاریخی به چالش ها و هنجارشکنی کار زنان در استخراج معدن   ترجمه: آرزو آتشکار   پس از ممنوعیت اشتغال زنان در معادن و بخش زیر- زمین حوزه های معدن در  انگلیس قرن نوزدهم، گروهی از زنان کارگر در حوزه های معدن لانکشایر ظهور کردند. این زنان زیر دامن های زبر خود شلوار می […]