Tag: اصلاح

  انقلاب یا اصلاح در گفتگو با بابک احمدی کارگزاران. ش ۴۷۵، ۲/۲/۸۷ چکیده: در علوم انسانی، ما با انسان سر و کار داریم. انسان ها گاهی اوقات کارهایی می کنند که به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست. باید انسان ها را موجودات عجیبی بدانیم آنها استوار به سنت هستند و از سویی دیگر […]