Tag: بهاره بوذری،دکتر حسن اکبری بیرق،ادبیات معاصر ایران،اندیشه فلسفی در ایران،اندیشه و زبان،آسیب شناسی ادبیات فلسفی

اندیشیدن فلسفی و بیان ادبی مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر حسن اکبری بیرق   اگر ممکن است کمی دربارۀ تفاوت‌ها و شباهت‌های فلسفه با ادبیات بفرمایید. مثلاً این که فلسفه در پی حل معمای هستی است و ادبیات برای توصیف آن و یا نه، باید بگوییم فلسفه در پی توصیف جهان […]