Tag: تئاتر در ایران

فاصلۀ تئاتر در ایران با جریان های فلسفی غرب  مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر قطب الدین صادقی   *اگر بخواهیم نگاهی به تحولِ فرهنگ و اندیشه و فلسفه در دنیای غرب داشته باشیم، به نظر می‌رسد آن‌ها به موازات هر دوره‌ای از تحولات نظری، در حوزه فرهنگ و هنر هم به […]

تئاترِ کاربردی در ایران مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر رحمت امینی آقای دکتر امینی، چون شما کتابی در زمینه تئاتر پداگوژیک دارید و فعالیت های مختلفی در این خصوص انجام داده‌اید، می خواستیم از شما بپرسیم که چرا در برنامه های توسعه کشور، در بخش فرهنگ و در ذیل آن بخش […]

تطور اصول و مفاهیم در نمایش کلاسیک تألیف: جمشید ملک پور   یادداشت مولف به مناسب بازنشر اینترنتی: یکی از اتفاقات نادر نمایشی در جهان به گمان من در ایران روی داد. در کشوری که دو دانشکده تئاتری داشت که لیسانس می‌دادند، اما یک جلد کتاب دربارۀ تاریخ نمایش در جهان یا حتی ایران وجود […]