Tag: تاریخ زیبایی

زیبایی طبیعی نزد هگل   دکتر محمد جواد صافیان هگل زیبایی را تجلی معقول یا صورت عقلی درامر محسوس می داند. زیبایی در دو ساح ت طبیعت و هنر متجلی می شود و این هر دو ساحت واجد وجهی محسوس می باشند . اما خود زیبایی امری محسوس نیست بلکه صورتی است معقول. زیبایی تنها […]

  زیبایی زشتی (برگردانی از مقدمه کتاب درباره زشتی اومبرتو اکو) ترجمه: صفورا فضل اللهی درباره زشتی، یکی از آخرین کتاب های اومبرتوا کو، نویسنده و نشانه شناس معروف ایتالیایی است که در سال ۲۰۰۷ توسط انتشارات SeckerHarvil چاپ و منتشر شده است. این اثر به دنبال کتاب دیگری که اکو به “تاریخ زیبایی” اختصاص داده […]