Tag: تقی آزاد ارمکی

عقب ماندگی و توسعه در ایران تقی آزاد ارمکی در این مقاله مؤلف در پرداختن به توسعه نیافتگی و توسعه، دو هدف عمده را در نظر دارد؛ هدف اول، برای شناخت ماهیت توسعه نیافتگی به لحاظ نظری و تجربی و معرفی پارادایم عقب ماندگی است. زیرا از طریق این نظام مفهومی، در زمینه ها و […]

از دموکراسی خواهی اصلاح طلبان تا عدالت خواهی اصولگرایان خشایار دیهیمی بابک احمدی تقی آزاد ارمکی چکیده: گزارش شرق از سخنرانی دیهیمی، بابک احمدی و آزاد ارمکی در دومین روز سمینار «ایران، آزادی و عدالت»، ظاهرا نگرانی برپا کنندگان، دست اندر کاران و سخنرانان جملگی بر تحقق نیافتن دموکراسی و پیاده نشدن عدالت اجتماعی ایران […]