Tag: توران خانم

  ساعاتی که به تماشای این فیلم می نشینیم، دور می شویم از آنچه هست و می رسیم به آنچه باید؛ آنچه می خواهیم باشد. توران خانم، آغازگر همه ی هویت یک نسل از انسانهایی بود که فهمیدند می توانند به تنهایی بیاندیشند و زندگی را ارج بگذارند و جامعه و فرهنگ را خودشان بسازند. […]