Tag: توسعه

مفهوم توسعه در پنج اقلیم حضور: بحثی درباب نقش شاعرانگی ایرانیان در پیشبرد توسعه سیمین مشکواتی داریوش شایگان از اندیشه ورزان و فرزانگان کشور است و اثر وی پنج اقلیم حضور بحث مهم خصلت شاعرانگی مردم ایران زمین را دوباره باز کرده است و معتقد است که شاعرانگی یکی از خصیصهه ایی است که ایرانیان را از […]