Tag: جواد عابدینی

  زبان و جامعه در اندیشه ی جان سرل جواد عابدینی دکتر مجتبی مصباح   از زمان وقوع چرخش زبانی در فلسفه غرب، زبان به یکی از موضوعات محوری در مطالعات و پژوهش های فلسفی بدل شد. دیدگاهی که زبان را صرفاً ابزاری برای بیان مقصود می دانست، جای خود را به دیدگاهی داد که […]

ساخت واقعیت نهادى از دیدگاه جان سرل جواد عابدینى۱ چکیده واقعیت‌هاى موجود در جهان، از یک حیث به دو دسته طبیعى و اجتماعى تقسیم مى‌شوند. واقعیت‌هاى طبیعى نظیر کوه، رودخانه که مستقل از ما وجود دارند. در حالى که واقعیت‌هاى اجتماعى، به ویژه زیرمجموعه خاصى از آنها به نام واقعیت‌هاى نهادى، وابسته به حیث التفاتى […]