Tag: دازاین

درآمدی بر هرمنوتیک احمد واعظی شلایرماخر را معمولا بنیانگذار هرمنوتیک مدرن می شمارند. او بدفهمی را امری طبیعی ،تلقی کرد. از نظر او کار هرمنوتیک از همان آغاز تلاش برای فهم، شروع می شود. از این رو، نیاز به هرمنوتیک، همیشگی و توام با فهم است. طبق رویکرد او، ما نمی توانیم مدعی فهمیدن چیزی […]

زبان مقوم ساختار عالم نسبت هستی و زبان در هستی و زمان مارتین هایدگر احمد علی حیدری ورود به بحث نسبت هستی و زبان در هستی و زمان مارتین هیدگر منوط به این است که به اختصار برخی از مصطلحات فلسفه مارتین هیدگر توضیح شود. هیدگر مهم ترین مسئله کتاب هستی و زمان را پرسش […]