Tag: دکتر احمد غنی پور ملکشاه

  دگردیسی منطق گفتگویی در اشعار قیصر امین پور: از آرمانگرایی تا درون گرایی دکتر احمد غنی پور ملکشاه دکتر مرتضی محسنی مرضیه حقیقی نظریه منطق گفتگویی باختین به بررسی زمینه های ایجاد گفتگو و چندصدایی در متون می پردازد. مطابق دیدگاه باختین، از آنجا که گفتگومندی در ذات یک اثر هنری نهفته است، در […]