Tag: دکتر شهریار شهیدی

        سمیه خسروی خراشاد دکتر شهریار شهیدی   این پژوهش به بررسی تطبیقی بین شخصیت های منطق الطیر با شخصیت های نمایشنامه در انتظار گودو می پردازد. هدف از این پژوهش مقایسه تطبیقی بین شخصیت ها، زاویه دید و کنش هرکدام از آنهاست. پرنده ها در منظومه منطق الطیر عزم سفر می […]