Tag: دکتر محمد حسن علایی

“کوآلاییزه شدن انسان” در جهان علمی-تکنولوژیک معاصر دکتر محمد حسن علایی اگر در میان جماعتی که با مفاهیم و مقولات سر و کار دارند اندک ذوقی باقی مانده باشند به صرافت طبع، تعبیر “کوالاییزه شدن انسان” را به عنوان بهترین جعل واژه ی سال۲۰۲۰ انتخاب خواهند کرد؛ بی گفتگو این تعبیر بیشتر برازنده ی به […]

جستارها (۵): تیپولوژی دو سنخ از بودن؛ هستم به رغم همه ی موانع؛ نیستم چون نگذاشتند که باشم! دکتر محمد حسن علایی آنکه مسئولیتی را که سرنوشت به دوشش گذاشته است گردن می گیرد قهرمانی می شود خود شده و بالغ؛ و آنکه بار این امانت را یک سو می نهد و زیر بار آن […]

جستارها (۴): سترون خوانان نیست انگار زندگی! جستاری از دکتر محمد حسن علایی    کسانی که نیچه را فیلسوف زندگی (هستی) قلمداد می کنند سهم ما از زندگی را با توسل به نظرگاه نیچه، از دو سمت در خطر جدی و در سیطره ی دو خصم بزرگ تلقی می کنند، که نیچه عنوان مشترک این […]

جستارها (۳): منافع ملی و بی افقی آینده کشور! دکتر محمد حسن علایی دکتر عبدالکریمی ضمن طرح سخنان دردمندانه و تامل برانگیزی در باب ضرورت ترسیم منافع ملی به ارائه تاریخچه ای از شکل گیری این مفهوم و شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن در بستر زایش و تحقق آن اشاره کردند و بدرستی […]

جستارها (۲): چه باشد آنچه خوانندش “اصالت”؟! دکتر محمد حسن علایی مسئله ی تحقق تام و تمام خویشتن در قامت نام نامی انسان آن چنان که سزاوار بلندپروازی های کودکی هایش باشد آن هم در دورانی که جهان بی اتوپیا و بی آینده شده است و هر کس و ناکسی تا گردن در گرداب روزمرگی […]

جستارها (۱): چرا جامعه شناسی باید از خاک متافیزیک تغذیه کند؟! دکتر محمد حسن علایی آدمی در عرصه ی مناسبات اجتماعی ناگزیر از داشتن حداقلی از اعتماد است همه ی ما در شرایط هرج و مرج جمله ی “اینجا قانون جنگل حکمفرماست” را شنیده ایم. البته اصل مساله را باید در چیزی بیش تر و […]