Tag: رؤیای شهر

  شهر به مثابه اثر هنری، و نگاهی به نظریه پیر سانسو در بوطیقای شهر   معصومه بوذری     امروزه در پی تحولات مدرنیستیِ جهان، با بحران هویت و معنا در شهرسازی مواجه هستیم. چه در اغلب شهرهای استاندارد از نظر شهرسازی مدرن و مدرنیستی و چه شهرهایی که مدرنیزاسیون ناقص چهره شان را […]