Tag: رضا سلطانی

دلالت ثابت کلمات کلی و مشکل بی مایگی رضا سلطانی سید محمدعلی حجتی کریپکی در کتاب مشهور “نامگذاری و ضرورت” مفهوم دلالت ثابت (rigid designation) را برای کلمات مفرد (singular terms) و به منظور رد نظریه های وصفی معرفی کرد؛ به این مضمون که یک کلمه، دلالتگر ثابت است اگروتنهااگر در همه جهانهای ممکن بر […]