Tag: روشنفکران ایرانی

فردگرایی و کل گرایی در فلسفه علوم اجتماعی میثم بادامچی نزاع فردگرایی و کل گرایی یکی از مباحث محوری فلسفه علوم اجتماعی است. در این مقاله مسائل جاری مطرح میان روشنفکران ایرانی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تعریف فردگرایی و کل گرایی و ذکر اهمیت بحث، سه نوع برهان هستی شناختی، معرفت […]

روشنفکران ایرانی و مدرنیته امکان داد و ستدی مبتنی بر گفتگو رامین جهانبگلو ترجمه امیر یوسفی   امروز، شاید هیچ کلمه ای به اندازه مدرنیته (و مشتقات آن) در – محور و مرکز توجه روشنفکران ایرانی نباشد، گواینکه با نظر دقیق می توان دریافت که این امر اختصاص به امروز نداشته، دست کم سابقه ای صدوپنجاه […]

روشنفکران ایرانی و هویت (۱) اشاره: هویت به معنای چیستی و کیستی است. به عبارت دیگر پرسش از چیستی و کیستی فردی و جمعی پرسش از هویت فردی و جمعی است. به راستی افراد و اجتماعات چه گونه خود را می شناسند و به دیگران می شناسانند؟ در این فرایند چه زمینه ها و عواملی […]

روشنفکران ایرانی و هویت (۲) میزگرد دکتر غلامرضا اعوانی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی دکتر نوراله قیصری   هویت ملّی پدیده ای مربوط به دوران جدید است در تحلیل و تبیین چگونگی و علل پیدایش هویت به معنای عام و هویت به معنای خاص کلمه به عوامل مختلفی برمی خوریم که از بارزترین آنان می توان […]