Tag: روشنفکری

      دکتر بیژن عبدالکریمی این نوشتار خواهان اثبات این مدعاست که در دهه اخیر یعنی پس از فروکش کردن شور و التهابات سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب و پس از کاسته شدن تنشهای شدید اجتماعی، در جامعه ی روشنفکری ایران، تیپ نوینی شکل گرفته است که هرچند در حال حاضر به لحاظ […]