Tag: زمان

اسطوره های جهان نو در چشم انداز میرچا الیاده   مسعود علیا   در اینجا با توجه به گستردگی بحث، تنها به بازنمایی دیدگاه های الیاده درباره ی حضور درونمایه های اسطوره ای در کنش خواندن و هنرها و ادبیات می پردازیم. مطالق تعبیر الیاده انسان در روزگار باستان همیشه در چنبر چرخ گرفتار نبوده […]

پارادوکسهای سفر در زمان محمد سعیدی مهر اخیراً مسأله سفر در زمان به صورت جدّی در میان فیلسوفان و فیزیکدانان مطرح شده است. بر پایه تعریف دیوید لوئیس، سفر در زمان در صورتی اتفاق می افتد که زمان شخصی مربوط به مسافر مفروض با زمان خارجی، یعنی زمانی که در جهان پیرامون وی سپری شده […]

زوبین های پروست ساموئل بکت ترجمه رضا خاکیانی معادله ی پروستی به هیچ وجه ساده نیست. مجهول این معادله همواره نامعلوم است و مدام از زرادخانه ی مقادیر سلاح های تازه ای برمی گزیند. قدرت ویژه اش از اثری دوگانه برخوردار است: هریک از زوبین های  پروست می تواند زوبین تِلِف باشد. ما دیرتر این […]

      زمان در شعر “زمان یکسان” اثر اوکتاویو پاز و فیلم “نوستالگیا” اثر تارکوفسکی معصومه بوذری     مفهوم زمان چیست؟ زمان، از چه زاویه ای نسبی است؟ رابطه اش در ترکیب با مکان چگونه توجیه و قابل درک می شود؟ آیا درک زمان توسط ذهن، قدیم و نهادی است؟ پاسخ به این […]