Tag: ساختارگرایی

ارزیابی نشانه شناسی روسیه در روی آورد به هنر دکتر احمد پاکتچی   در حالی که نشانه شناسی فرانسوی و امریکایی از دامان زبان شناسی و منطق برآمده، در روسیه زمینه اصلی این دانش نقد ادبی و نقد هنر بوده است. برای پاسخ به این پرسش که نشانه شناسی تا چه حد این امکان را […]

  انسجام بنیادهای فکری و ساختار در نمایشنامه های یاسمینا رضا معصومه بوذری یاسمینا رضا در آثارش به انسان معاصر توجه دارد؛ و آدم هایی را به تصویر می کشد که در لابیرنت زندگی چنان سردرگُم شده اند که دیگر رهایی از این بازی برایشان امکانپذیر نیست. نمایشنامه های منسجم و دقیق او بسان آینه […]