Tag: سیده زهرا حسینی

خدا، از مفهوم تا مدل های معرفتی (تمایز و ارتباط مفهوم، تصور و تصویر خدا و نقش روش شناختی مدل ها در ادراک خدا) سیده زهرا حسینی احد فرامرز قراملکی با توجه به اینکه در پژوهش های مختلف، در اطلاق بر برداشت های ذهنی از خدا به تعبیر «مفهوم خدا»، «تصور خدا» و «تصویر خدا» اغلب […]

    شهناز شایان فر سیده زهرا حسینی   در طول تاریخ تفکر، برهان و شهود دو روش دست یابی به حقیقت تلقی شده است . در این راستا آنچه در وهله اول اندیشمندان را به فکر واداشته این است که کدا میک از این دو معتبرتر و کاربردی تر است. بررسی این دو روش […]