Tag: سینمای روایی

مقایسه استعاره ادبی و استعاره سینمایی با شواهدی از شعر فارسی دکتر زهرا حیاتی فرایند اقتباس ادبی در سینمای داستانگو بر سابقه است و بسیاری از منتقدان سینمایی به مقایسه فیلم اقتباسی با منبع ادبی پرداخته اند. نمونه این پژوهشها در تحقیقات دانشگاهی ایران نیز انجام شده است. در دهه اخیر برخی محققان این موضوع […]

  نگاهی به نمادِ “خانه” در تحلیل آثاری از سینمای روایی معصومه بوذری   چکیده  در این نوشته با نگاهی به پیام بصریِ بنای خانه در فیلم، به عنوان عنصری نمادین و با مفهومِ ضمنیِ مأمنی برای انسان، وارد دنیای سینمای روایی می‌شویم و نگاهی خواهیم داشت به برخی فیلم‌هایی که موضوعی مرتبط با خانه، یا […]