Tag: شاعرانگی ایرانیان

بازخوانی روایت داریوش شایگان از شاعرانگی ایرانیان فایل صوتی سخنرانی های سمینار «بازخوانی روایت داریوش شایگان از شاعرانگی ایرانیان» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸   این سخنرانی ها را از اینجا گوش کنید:   بیژن عبدالکریمی – قسمت اول بیژن عبدالکریمی – قسمت دوم سید جواد میری قسمت اول سید […]

مفهوم توسعه در پنج اقلیم حضور: بحثی درباب نقش شاعرانگی ایرانیان در پیشبرد توسعه سیمین مشکواتی داریوش شایگان از اندیشه ورزان و فرزانگان کشور است و اثر وی پنج اقلیم حضور بحث مهم خصلت شاعرانگی مردم ایران زمین را دوباره باز کرده است و معتقد است که شاعرانگی یکی از خصیصهه ایی است که ایرانیان را از […]