Tag: شلایرماخر

درآمدی بر هرمنوتیک احمد واعظی شلایرماخر را معمولا بنیانگذار هرمنوتیک مدرن می شمارند. او بدفهمی را امری طبیعی ،تلقی کرد. از نظر او کار هرمنوتیک از همان آغاز تلاش برای فهم، شروع می شود. از این رو، نیاز به هرمنوتیک، همیشگی و توام با فهم است. طبق رویکرد او، ما نمی توانیم مدعی فهمیدن چیزی […]