Tag: شهناز شایان فر

    شهناز شایان فر سیده زهرا حسینی   در طول تاریخ تفکر، برهان و شهود دو روش دست یابی به حقیقت تلقی شده است . در این راستا آنچه در وهله اول اندیشمندان را به فکر واداشته این است که کدا میک از این دو معتبرتر و کاربردی تر است. بررسی این دو روش […]