Tag: صدق و کذب

مغالطۀ وجودی (Existential Fallacy) و کاستی منطق قدیم دکتر حمیدرضا آیت اللهی منطق قدیم در بعضی موارد نتیجه گیری هایی می شود که در همه حال صحیح تلقی می گردند در حالی که با کمی دقت متوجه خواهیم شد که این نتیجه گیری ها در شرایطی خاص نمی تواند درست باشد. این نتیجه گیری ها، […]

  اتمیسم منطقی سعیده معصومی ۱. ایده‌آلیسم بریتانیایی اتمیسم منطقی یکی از نظریه‌های اصلی و محوری در اوایل شکل گیری و تکوین فلسفۀ تحلیلی است که در دو نسخه توسط راسل و ویتگنشتاین توسعه یافت. اتمیسم منطقی در واقع پاسخی بود به جنبه‌هایی از روایتی از ایده‌آلیسم که از نیمۀ دوم قرن نوزده در بریتانیا […]

گوتلوب فرگه و تحلیل منطقی زبان   ضیاء موحد راسل و وایتهد در مقدمه کتاب پرینکیپیا ماتماتیکا (۲) (۱۹۱۰ – ۱۹۱۳ م)، بزرگترین اثری که تاکنون در مبانی ریاضیات نوشته شده است، چنین گفته اند: در همه مسائل مربوط به تحلیل منطقی بیش از همه مدیون فرگه هستیم. (۳) و ویتگنشتاین در مقدمه کتاب مکتب آفرین تراکتاتوس چنین […]