Tag: علامه طباطبایی

مقایسه دو دیدگاه در معرفت شناسی «اصول فلسفه و روش رئالیسم» و «شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن» مسعود امید پس از طرح مباحث معرفت شناسی جدید در ایران که از طریق ترجمه ها و تألیفات متعدد صورت می گرفت، متفکران فلسفی اندیش ایرانی وارد عرصه مباحث جدید معرفت شناسی شدند، فلسفی اندیشان […]

بررسی تطبیقی ابعاد انگیزش اخلاقی در اندیشه ی علامه طباطبایی و فینیس رحیم دهقان ماهیت عامل انگیزش اخلاقی، درونی یا برونی بودن و خودمحور یا غیر خودمحور بودنِ آن، از جمله ابعاد بحث انگیزش اخلاقی در حوزه ی روان شناسی اخلاق هستند. جان فینیس، اندیشمند مسیحی معاصر، با تکیه بر ظرفیت ها و قوای طبیعی […]

نقد و بررسی مفاهیم اعتباری نزد علامه طباطبایی   حُسنی همایون دکتر رضا اکبریان   علامه طباطبایی می گوید مفاهیم تنها از طریق ماهیات در ذهن ایجاد می شوند و بنابراین مفاهیم فلسفی نیز از ماهیات یا معقولات اولی به وجود می آیند. وی در نظریه تعقل خود، میان دو گروه از مفاهیم حقیقی و […]

        علامه طباطبایی بیش از اینکه نوصدرایی باشد، نوسینوی است ابعاد علمی علامه طباطبایی در گفتگو با علیرضا قائمی نیا   سید حسین امامی علامه طباطبایی یکی از بزرگترین فیلسوفان پس از ملاصدرا در جهان اسلام است که در علوم مختلف اسلامی صاحب نظر بوده است. ایشان کتابهای مختلفی هم دارند که […]