Tag: فلسفه اسلامی

نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداري زبان دین - دکتر حمید رضا آیت اللهی

نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین دکتر حمید رضا آیت اللهی با ظهور فلسفه های زبانی با آراء راسل و ویتگنشتاین، مسالۀ معناداری گزاره ها محور توجه قرار گرفت. با نوع نگاه تجربیِ آنها، معناداری گزاره های دینی، اخلاقی، هنری و مابعدالطبیعی محل تردید شد. پس از ایشان، پزیتیویست های منطقی همچون آیر، […]

مواجهه ی فلسفه ی اسلامی با جهان تجدد سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی نشست فلسفی با عنوان «مواجهه ی فلسفه ی اسلامی با جهان تجدد» برگزار شده در خانه ی حکمت به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۸   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: مواجهه ی فلسفه ی اسلامی با جهان تجدد – دکتر عبدالکریمی […]

آراء و نظریات اخوان الصفا سید محمد ثقفی   مسلمانان, هیچ دورانى را هم چون قرن چهارم هجرى نمى شناسند که شرایط عمومى زندگى آن ها این چنین با یکدیگر در تناقض باشند. این شرایط از یک سو ناپسندترین و بى ثمرترین چهره را به نمایش مى گذارد و از دیگر سوى دورانى پرنعمت, ارزش […]

درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر حمید طالب زاده جلسه شانزدهم تا بیست و یکم   این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید: جلسه شانزدهم درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر طالب زاده جلسه هفدهم درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر طالب زاده جلسه هجدهم درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر طالب زاده جلسه نوزدهم درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر طالب زاده جلسه بیستم […]

درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر حمید طالب زاده جلسه یازدهم تا پانزدهم   این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید: جلسه یازدهم درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر طالب زاده جلسه دوازدهم درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر طالب زاده جلسه سیزدهم درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر طالب زاده جلسه چهاردهم درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر طالب زاده جلسه پانزدهم درسگفتار فلسفه […]

درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر حمید طالب زاده جلسه ششم تا دهم   این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید: جلسه ششم درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر طالب زاده جلسه هفتم درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر طالب زاده جلسه هشتم درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر طالب زاده جلسه نهم درسگفتار فلسفه اسلامی دکتر طالب زاده جلسه دهم درسگفتار فلسفه […]

آیا فلسفه اسلامی داریم؟ عبدالرسول عبودیت اینکه عنوان «فلسفه اسلامی» صرفا یک نام است یا توصیفی است حقیقی، مسئله ای است در خور بحث. در این مقاله، ابتدا مجموعه ای که تحت این عنوان شناخته می شود معرفی می گردد و سپس نشان داده می شود که عنوان مذکور صرف نام این مجموعه نیست، بلکه […]

معنای ذات‌گرایانه تفکر عقلی سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی در سمینار «بازخوانی روایت قاسم پورحسن از فلسفه فارابی» ۴ دی ماه ۹۷     فارابی و تأسی فلسفه اسلامی پورحسن معتقد است(در نخستین جمله فصل دوم کتابش» می‌گوید: «فارابی و اندیشه‌های فلسفی او در پیوند با تأسیس فلسفه اسلامی فهم می‌شود. نمی‌توان از فارابی و فلسفه او […]

تاریخ فلسفه اسلامی کامران فانی نوشتن تاریخ فلسفه به صورتی که امروزه می شناسیم، یعنی بررسی منظم و منسجم آراء فلسفی در زمینه تاریخی آن، سنتی دیرینه ندارد و ظاهرا از اواخر قرن هجدهم میلادی آغاز شده است. قدما در واقع چندان عنایتی به تاریخ فلسفه نداشتند و به مسائل فلسفی از نظر تاریخی نمی […]

پدیدارشناسی فلسفه اسلامی نجفقلی حبیبی و منوچهر صدوقی سها صدوقی سها: مسئله مطرح به باور من این است که اساسا ماهیت «فلسفه اسلامی» چیست؟ آیا عنوان فلسفه «مضاف» است و اسلام «مضاف الیه» یا «صفت و موصوف» اند؛ یعنی «اسلامیت» صفت «فلسفه» است یا فلسفه مضافه اسلام است؟ بنده کلید حل معمای ماهیت فلسفه اسلامی […]