Tag: محمدحسین زارعی

حاکمیت قانون در اندیشه های سیاسی و حقوقی محمدحسین زارعی چکیده: نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه ‏هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى […]