Tag: مضمون سازی

مضمون سازی و تصویرآفرینی با اَعلام جغرافیایی در شعر هوشنگ ابتهاج  (سایه)   موسی پرنیان، سهیل فتاحی   شاعران همواره به شیوه های گوناگون در شعر خود دست به خلق تصاویر زیبای شعری زدهاند یا اینکه با روشهای مختلف مضمونهای گوناگون آفریدها ند. یکی از روشهای خلق تصاویر شعری و مضمونسازی، بهره- گیری از اَعلام […]