Tag: منطق قدیم

مغالطۀ وجودی (Existential Fallacy) و کاستی منطق قدیم دکتر حمیدرضا آیت اللهی منطق قدیم در بعضی موارد نتیجه گیری هایی می شود که در همه حال صحیح تلقی می گردند در حالی که با کمی دقت متوجه خواهیم شد که این نتیجه گیری ها در شرایطی خاص نمی تواند درست باشد. این نتیجه گیری ها، […]