Tag: منِ آغازین

مسألۀ “منِ آغازین” نزد ادموند هوسرل پرسش از “نزدیکی” بدیهی خود شیگرو تاگوشی امیر حسین رسول زاده هنگامی که تحول پدیده شناسی هوسرل را گام به گام تا پایان دنبال می کنیم در مرحله نهایی به مفهوم من آغازین می رسیم. در رابطه با این مفهوم می توان پرسش های متعددی را مطرح نمود برای […]