Tag: میخائیل باختین

بررسی تطبیقی نظریه گفتگویی نیما یوشیج و میخائیل باختین قدسیه رضوانیان “مکالمه گرایی” بنیان نظریه ی نیماست که از آن به “روایت نمایشی” تعبیر می کند. امّا اصطلاح مکالمه گرایی با نظریه منطق گفتگویی میخائیل باختین مطرح می شود. او این اصطلاح را در برابر تک آوایی در ادبیات و هنر مطرح می کند؛ از […]

طنز کارناوالی و بازتاب آن در داستان های بهرام صادقی   غلامرضا پیروز مرضیه حقیقی کارناوال یکی از زمینه های ایجاد کلام چندآوا در نظریه ی منطق گفتگویی میخاییل باختین است. کارناوال که برآمده از جشن های توده ای مردم در سده های میانه است، در کلام، با مؤلفه هایی نظیر طنز، تمسخر و شوخی، […]

گفت و گو در شعر فروغ فرخزاد با تکیه بر منطق مکالمه ی میخاییل باختین   علی اکبر باقری خلیلی مرضیه حقیقی   میخاییل باختین، صاحبِ نظریه ی منطق مکالمه، بر ویژگی گفت وگویی متون مختلف تأکید دارد و آن را حاصل تعامل متقابل گوینده و شنونده می داند. از دیدگاه او، گفت و گو […]

زمینۀ فکری و اندیشۀ ادبی میخاییل باختین   دکتر نادر امیری میخائیل باختین را از پیشگامان نظریه ادبی مدرن می دانند. او از معدود اندیشمندانی است که در زمینه ریشه های ژانری رمان دست به مطالعه و نظریه پردازی زده است؛ حاصل این مطالعات نظریه ی گفتگو است که امروزه نه تنها در ادبیات بلکه […]

    چندآوایی و چندزبانی باختینی و جلوه های آن در رمان سنگ صبور فرزاد بالو مریم خواجه نوکنده یکی از آموزه های نقد مدرن در تحلیل متون ادبی، به ویژه رمان و داستان، مفهوم چندآوایی و چندزبانی باختین است. چندآوایی و چندزبانی به عنوان ظرفیت بالقوه ی متن، این امکان را در اختیار خواننده […]