Tag: میلاد جعفرپور

کارکرد دیگرسان عشق در نمایشنامه “توراندخت” برتولت برشت میلاد جعفرپور دکتر  مهیار علوی مقدم   توراندخت، بر نام شاهدخت یکی از روایت های هزار و یکروز است که تا امـروز مایـه ی خلاقیـت بسیاری از ادبای ایران و نمایشنامه نویسان جهان بوده، ولی شناخت آن در ایـران مغفـول مانـده اسـت. برتولت برشت نمایشنامه نویس پرکار […]