Tag: ناصر دشت پیما

تئاتر و سیاست   نویسنده: آلن سینفیلد مترجم: ناصر دشت پیما فکر نمی کنم تئاتر دنیا را تغییر دهد. فکر می کنم اطلاعاتی داده و تعالی بخش و پشتیبان فرضیه ها و باورهای – چپ و راست – باشد. در هر کجا و در هر زمانی که زندگی کنیم این پشتیبانی به طور عمده نصیب […]

آیین در نمایشنامه های پسااستعمار   ناصر دشت پیما   آیین یکی از قوی ترین، مناسب ترین و در عین حال مورد سوء تفاهم قرار گرفته ترین نشانه های تفاوت و استحکام فرهنگی در کشورهای پسااستعمار است. در تئاتر پسااستعمار نمایشنامه های آیین مدار از جایگاه ویژه ای برخوردارند. آیین ها نمودی از فرهنگ بومی […]