Tag: نظریه مهاجرت

نوشتن سرزمینی برای مهاجران بررسی تئوری و نظریه ادبیات مهاجرت در گفتگو با دکتر امیرعلی نجومیان   -اولین نظریه پردازانی که به این مسأله پرداختند و ادبیات مهاجرت را به عنوان یک ژانر مطرح کردند چه کسانی بودند و آیا خود مهاجر بودند؟ یا افرادی بودند که در این زمینه صرفا تحقیق کردند؟   -به […]