Tag: نقد رمان

تحلیل جامعه شناختی شخصیت در رمان بادبادک باز   دکتر زینت نوروزی دکتر علیرضا اسلام جامعه شناسی رمان زمینه ی نقد و بررسی جامعه شناسانه ی بسیاری از آثار ادبی را که قابلیت این گونه نقد را دارند فراهم کرده است. این شاخه از جامعه شناسی ادبیات، رمان را ماده ی مطالعات خود قرار داده […]

    چندآوایی و چندزبانی باختینی و جلوه های آن در رمان سنگ صبور فرزاد بالو مریم خواجه نوکنده یکی از آموزه های نقد مدرن در تحلیل متون ادبی، به ویژه رمان و داستان، مفهوم چندآوایی و چندزبانی باختین است. چندآوایی و چندزبانی به عنوان ظرفیت بالقوه ی متن، این امکان را در اختیار خواننده […]