Tag: نمادشناسی امر قدسی

نمادهای مقدس در فرهنگ و هنر ایرانی مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر جبار رحمانی   *گفتگوی ما دربارۀ «نمادشناسی امر قدسی در فرهنگ و هنر ایرانی» و «بازنمودها و دلالت های امر مقدس» است. برای شروع بحث لطفا درباره همین تعریف کلیدواژه‌هایی که در عنوان داریم: امر قدسی، بازنمود حقایق، و […]