Tag: نویسندگی

ادامه گفتگو با دکتر شادمان شکروی در بررسی چالش های نویسندگی علمی در دانشگاه ها / ۲ آنگونه بنویسید که در حمام آواز می خوانید نویسندگی علمی در ایران، یک ضرورت ناشناخته باقی مانده است. خبرگزاری کتاب ایران؛ ایبنا – مهتاب دمیرچی: … شادمان شکری، محقق و نظریه پرداز برجسته و نام آشنای جهانی و […]

خطابۀ نوبل آلبر کامو ترجمه مصطفی رحیمی فرزانه ای مشرق زمینی همواره در دعاهای خود از خداوند می خواست که او را از زندگی کردن در عصری جالب معاف فرماید. چون ما فرزانه نیستیم، مقام خداوندی چنین معافیتی در حق ما روا نداشته است و ما در عصری جالب زندگی می کنیم. در هر حال […]