Tag: هادی غبرائی

خاستگاههای زیباشناسی نوشته لوک فری ترجمه هادی غبرائی   در زبان روزمره زیباشناسی تا حدودی معادل است با فلسفه هنر یا نظریه زیبایی؛ و مردم معمولا تصور می کنند که این اصطلاحات بیان کننده اندیشه ای کهن و اساسی در تاریخ بشر است که در تمام فرهنگها به این یا آن شکل همواره وجود داشته […]