Tag: هرمنوتیک مدرن

هرمنوتیک مدرن و نظریه تفسیری شهید مطهری دکتر علیرضا عابدی در این نوشتار که با روش توصیفی مقایسه ای و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای تهیه شده است سعی گردیده در خصوص مهم ترین ارکان نظریه تفسیری، یعنی ماهیت، هدف، امکان و عوامل فهم، مقایسه ای میان دیدگاه مهم ترین صاحب نظران هرمنوتیک مدرن […]

درآمدی بر هرمنوتیک احمد واعظی شلایرماخر را معمولا بنیانگذار هرمنوتیک مدرن می شمارند. او بدفهمی را امری طبیعی ،تلقی کرد. از نظر او کار هرمنوتیک از همان آغاز تلاش برای فهم، شروع می شود. از این رو، نیاز به هرمنوتیک، همیشگی و توام با فهم است. طبق رویکرد او، ما نمی توانیم مدعی فهمیدن چیزی […]

سطوح، مؤلفه ها و کارکردهای دور هرمنوتیکی دکتر اصغر واعظی دکتر اسماعیل قائدی مسأله ی دور هرمنوتیکی از جمله مسائل بنیادین هرمنوتیک مدرن است که با تقریرهای متفاوتی توسط نظریه پردازان این حوزه بیان شده. هرمنوتیک رمانتیک این دور را به مثابه یک اصل روش شناختی معرفی می کند؛ این در حالی است که هرمنوتیک […]