Tag: هوسرل

جنبش شهود ذوات مصطفی زالی پدیدارشناسی جنبشی است که از بسیاری جهات، جریان فلسفه ی اروپایی را در قرن بیستم نشان می دهد. پدیدارشناسی توسط هوسرل در سال های ۱۹۰۱ – ۱۹۰۰ به عنوان راه بنیادی فلسفه ورزی و تلاشی برای بازگرداندن فلسفه از تأمل انتزاعی متافیزیکی -که محفوف به شبه مسائل است به خود […]

جلیِّ‌ نظر و دقیق‌ِ نظر دکتر سیّد احمد فردید: انسان دو دید دارد. یک‌وقت «موجود» را می‌بیند و یک‌وقت «وجودِ موجود» یا «ماهیتِ موجود» را می‌خواهد ببیند. شناسائیِ علمی، doxique است و این اصطلاح را هوسرل استعمال کرده. کیش‌داری وضعی است که ما در علم داریم، زیرا نرفته‌ایم از ذات اشیاء بحث کنیم. یک اموری […]

پدیدارشناسی هوسرل؛ «ایده آلیسم محض» یا «ایده آلیسم استعلایی»؟ فهیمه دهباشی حمیدرضا آیت اللهی ایده آلیسم بودن پدیدارشناسی استعلایی هوسرل یک موضوع فلسفی خاص نیست بلکه یک نظریه در میان نظریه ها به عنوان یک علم انضمامی است که در حوزه های خاص قابل اثبات است. این ایده آلیسم وجود عالم واقعی و عالم طبیعت […]