Tag: پانته آ نبی ئیان

تحلیل نشانه – معناشناختی فرآیند تشخیص در گفتمان ادبی مطالعه موردی: پاچه خیزک نوشته صادق چوبک   پانته آ نبی ئیان دکتر حمیدرضا شعیری   در این پژوهش به مطالعه تشخیص به عنوان فرآیندی در درون گفتمان می پردازیم. مطالعه تشخیص، امری جدای از بافت گفتمانی نیست. این فرآیند، وابسته به پیوستار روایت است و […]