Tag: پوچی

ترتیب کلمات تینوش نظم جو زبان در آثار نمایشنامه نویسان معاصر یکی از موضوع های مورد علاقه منتقدین و متخصصین تئاتر، در غرب، بحران تئاتر و سقوط آن است. می توان تصور کرد که نظریه سقوط تئاتر پس از ورود پر سر و صدای سینما در عرصه ی هنرهای نمایشی به وجود آمده است، هنگامی […]