Tag: ژاله آموزگار

دیوها در آغاز «دیو» نبودند ژاله آموزگار مهاجرت تاریخ ساز آریائیان که گروهی از آنان را در سرزمین ما جای داد، پیوندهای فرهنگی مشترکی میان ساکنان بیشتر سرزمین های جهان به وجود آورد. در این میان، مردم باستانی سرزمین ما با مردم باستانی سرزمین هند، از همبستگی های دیرینه بیشتری برخوردار شدند: زبانهای خویشاوند، اسطوره […]

    تاریخ واقعی و تاریخ روایی   دکتر ژاله آموزگار   … از دوران تاریخی اسکندر و سلوکیان نیز از طریق مورخان غربی آگاه هستیم ولی واقعیت های تاریخی این دوران را نیز روایت های گوناگونی همراهی می کند و این موضوع به کنار از اغراق های تاریخی درباره ی اسکندر و پیروزیهای او […]

  زبان های باستانی و ادیان آسمانی   ژاله آموزگار   … پس زبان ما دوران تکامل را پشت سر گذاشته، سایش هایش را گذرانده و صرف و نحو زبان به مرحله ی تکامل و تحول یافتگی رسیده است. وقتی فردوسی شروع به سرودن شاهنامه می کند در واقع نثر فارسی “تحول یافته” است و […]

      زبان شیرین فارسی   ژاله آموزگار زبان شیرین ما دورانی بس دراز پیموده تا به صورت کنونی درآمده است و تاریخ زبان ما هم همچون تاریخ سرزمین کهنسال ما، عمری دیرینه دارد و از پس هزاره ها قد افراشته است. آنچه امروز به نام زبان فارسی می نامیم و بدان سخن می […]

    حماسه های رستم و خاندانش   ژاله آموزگار آنچه در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، حماسه های رستم و خاندان اوست. یافته های تحقیق نشان می دهد که داستان رستم، اصلی سکایی دارد و این فرض با نبود نام رستم و زال در اوستا و طرح بسیار کمرنگ حضور این پهلوانان […]

      دیوها در آغاز “دیو” نبودند. ژاله آموزگار مهاجرت تاریخ ساز آریائیان که گروهی از آنان را در سرزمین ما جای داد، پیوندهای فرهنگی مشترکی میان ساکنان بیشتر سرزمین های جهان بوجود آورد. در این میان، مردم باستانی سرزمین ما با مردم باستانی سرزمین هند، از همبستگی های دیرینه بیشتری برخوردار شدند: زبان […]