Tag: گئورک زیمل

پول در فرهنگ مدرن نوشته گئورک زیمل ترجمه یوسف اباذری اگر در جامعه شناسی بخواهند تفاوت میان دوره مدرن و قرون وسطا را به ایجاز بیان کنند، می توانند چنین بیان کنند: در قرون وسطا شخص عضوی بود که به اجتماع یا شهر یا انجمن فئودالی یا صنعتی تعلق داشت، شخصیت او با گروههای ذینفع […]

ملاحظات جامعه‌شناختی دربارۀ مرگ و بیماران سرطانی؛ با نگاهی به آرای نوربرت الیاس بازنشر فایل صوتی سخنرانی دکتر یوسف اباذری   با عنوانِ «ملاحظات جامعه‌شناختی دربارۀ مرگ و بیماران سرطانی؛ با نگاهی به آرای نوربرت الیاس» در انستیتو تحقیقات سرطان ایران (بهمن ۸۶)   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ملاحظات جامعه شناختی دربارۀ […]

کلانشهر و حیات ذهنی نوشتۀ گئورک زیمل ترجمۀ یوسف اباذری پیچیده ترین مسائل زندگی مدرن از ادعای فرد برای حفظ استقلال و فردیت هستی خویش در برابر نیروهای سهمگین اجتماعی و میراث تاریخی و فرهنگ برونی و فن زندگی ناشی می شود. مبارزه با طبیعت که انسان ابتدایی می بایست برای حفظ موجودیت جسمانی خویش […]