Tag: یاسمینا رضا

نسبت هنر و پست مدرنیسم، با نگاهی به نمایشنامۀ “هنر” یاسمینا رضا معصومه بوذری یاسمینا رضا در نمایشنامۀ “هنر”، ما را متوجه ماهیت هنر در وضعیت پست مدرن می کند. اینکه وضعیت پست مدرن دقیقاً چه معنایی دارد، سؤال ابتدایی ماست. و اینکه در نمایشنامه ی “هنر”، در دو سطح “داستان نمایشنامه”، و “هسته ی […]

نقدی بر خدای کشتار مجتبی دهقان یاسمینا رضا را از سویی بکت زن فرانسه می خوانند و از سویی آثارش را تحت تاثیر هارولد پینتر و ناتالی ساروت می دانند. هارولدپینتر نمایشنامه نویس معاصر انگلیسی به عنوان یکی از بانیان تاتر پوچ گرایی معرفی شده است که درعین پوچ گرا بودن، آثارش از فلسفه اگزیستانسیالیسیم […]

  انسجام بنیادهای فکری و ساختار در نمایشنامه های یاسمینا رضا معصومه بوذری یاسمینا رضا در آثارش به انسان معاصر توجه دارد؛ و آدم هایی را به تصویر می کشد که در لابیرنت زندگی چنان سردرگُم شده اند که دیگر رهایی از این بازی برایشان امکانپذیر نیست. نمایشنامه های منسجم و دقیق او بسان آینه […]