اسطوره و تاریخ

نویسنده: پل ریکور

ترجمه و تلخیص: علیرضا رضایت

در نگاه اول، اسطوره و تاریخ دو مقوله متضاد به نظر می رسند. مسلما آنها هر دو حکایت هستند، یعنی قرار گرفتن رویدادها در داستان های واحد و یکپارچه که می توان آنها را باز گفت. اما اسطوره حکایت خاستگاه ها و ریشه هاست که در زمانی ازلی اتفاقی افتاده اند، زمانی غیر از زمان واقعی روزمره؛ تاریخ، حکایت وقایع اخیر است که به تدریج تابدانجا گسترده شده اند که وقایع گذشته را نیز در برگرفته اند، امّا با وجود این در زمان انسانی قرار گرفته اند.

اما این تعریف اولیه مستلزم مجموعه ای از توصیفاتی است که نشانگر شبکه ای از روابط پیچیده تر به جای این تضاد شدید و خشک هستند. اجازه دهید ابتدا این واقعیت را بررسی کنیم که الگوی ما از اسطوره از داستان های خدایان یونان باستان به ما رسیده است. افزون بر این، گذر از اسطوره به تاریخ را می توان در خود اسطوره های یونانی مشاهده کرد، چرا که آنها تاریخ قهرمانان و تاریخ نیاکان را در بر می گیرند. این اسطوره ها داستان های افسانه ای دقیقی هستند که در زمانی بین زمان تکون و زمان وقایع اخیر پدید آمده اند. تاریخ به این زمان افسانه ای دست خواهد یازید و چنگهایش را چونان پیش خواهد برد تا گذشتۀ دورتر را فراچنگ آورد.

فصل مشترک مهم تر بین اسطوره و تاریخ از طریق بسط مفهوم اسطوره به انواع داستان هایی روشن می گردد که در جوامع ابتدایی معاصر به وفور وجود دارند. وجه مشترک همه آنها گمنامی و نداشتن خاستگاهی معین است.

 

ادامه مطلب

 

Paul Ricoeur
natal chart (Placidus)
natal chart English style (Equal houses)
natal chart with Whole Sign houses

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *