جهانی شدن و ارزش های پست مدرن

رونالد اینگلهارت

مترجم: ایرج فیضی

این مقاله مبتنی بر یافته های حاصل از پیمایشهای ارزشهای جهانی است که تا زمان تهیه این مقاله ۷۵ درصد جمعین جهان (بیش از ۶۰ کشور) را شامل شده است. هدف مقاله بررسی تغییرات ارزشهای جوامع مختلف و مبتنی بر دو فرضیه اصلی (فرضیه اجتماعی) است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که به طور کلی توسعه اقتصادی موجب افزایش امید به زندگی و رفاه ذهنی است؛ امّا از آستانه خاصی به بعد این تأثیر ناپدید می شود.

ارزشهای مورد تأکید افراد متأثر از شرایط زندگی در دوران اجتماعی شدن آنهاست. برای مثال در کشورهای اروپایی افراد مسن تر که شرایط جنگ جهانی دوم و رکود بزرگ اقتصادی را تجربه کرده اند به امنیت فیزیکی و اقتصادی اولویت می دهند، در حالی که نسل جوان تر که امنیت و رفاه بعد از جنگ را تجربه کرده اند به ابراز وجود و کیفیت زندگی اهمیت می دهند. این تحقیق همچنین نشان می دهد که رفاه ذهنی بر پایداری دموکراسی تأثیر اساسی دارد.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *